ژانویه 25, 2023

متن کاوی علمی با R
ژانویه 7, 2021

مدیریت وفاداری مشتریان دیجیتال از برنامه‌های وفاداری سنتی تا تجارب مشتری امنی چنل
دسامبر 12, 2020

تصمیمات استراتژیک و سیگنال های ضعیف
دسامبر 5, 2020

پیشران های تحول دیجیتال؛ تمام راه ها به رایانش ابری ختم می شود  
دسامبر 4, 2020

مدل های کسب و کار دیجیتال؛ پیشران‌های تحول و نوآوری
نوامبر 10, 2020

تجارت الکترونیک
نوامبر 10, 2020

مدیریت ارتباط با شهروند
فارسی