طرح های تحقیقاتی/ سخنرانی ها، مصاحبه ها و سمینارها