عضویت در انجمن های علمی

rsz_slide21

عضو کمیته تخصصی مهندسی صنایع انجمن فارغ التحصیلان شریف (1377- هم اکنون)

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران (1379-1389)

عضو هیئت امنا انجمن فارغ التحصیلان صنایع دانشگاه صنعتی شریف (1385- هم اکنون)