طرح های تحقیقاتی

rsz_research-tablet3

تخصیص منابع و زمانبندی تعمیرات اساسی هلیکوپترها/ شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران، 1369

برنامه ریزی تولید کارخانه چینی نور/ 1369

طراحی، برنامه نویسی و اجرای طرح مکانیزه سیستم معاینه فنی خودروهای تهران، 1373

مطالعات سیستمهای متداول بارکد در سطح جهان، شرکت تحقیقاتی صنایع انفورماتیک ایران، 1374