سوابق تدریس

rsz_b

دانشگاه الزهرا (1375- هم اکنون)/ ارائه دروس کنترل پروژه، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، تحلیل سیستم ها، شبیه سازی، برنامه ریزی حمل و نقل، سیستم های اطلاعات مدیریت، برنامه ریزی منابع سازمان، تجارت الکترونیکی، سیستم های اطلاعات استراتژیک و معماری،  مدیریت ارتباط با مشتری، مسائل منتخب در مهندسی صنایع، معماری سازمانی فناوری اطلاعات، طرح سیستم  اطلاعاتی و کنترل مدیریت، کارآموزی، پروژه پایانی، پایان نامه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا.

دانشگاه آزاد واحد کرج (1369-1373)/ ارائه دروس کنترل پروژه، برنامه ریزی حمل و نقل، سیستم های اطلاعات مدیریت، شبیه سازی

آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری (1367-1369)/ ارائه درس مبانی کامپیوتر

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (1387- هم اکنون)/ ارائه دروس برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت ارتباط با مشتری و برنامه ریزی استراتژیک

دانشگاه تربیت مدرس (1386- 1390)/ ارائه درس مدیریت ارتباط با مشتری

شرکت پتروشیمی بین المللی (1369-1370)/ تدریس مباحث اصلی کنترل پروژه و بسته نرم افزاری HPM

سازمان مدیریت صنعتی (1385- هم اکنون)/ سیستم های اطلاعات مدیریت (دوره های MBA و مدیریت اجرایی)

دانشگاه علوم انتظامی (1391- هم اکنون)/ ارائه درس مدیریت ارتباط با مشتری