سوابق تدریس

rsz_b

دانشگاه الزهراء  (1375- هم اکنون)/- دادهکاوی (دکتری و ارشد) – مهندسی سیستمهای اطلاعاتی (کارشناسی ارشد) – سیستمهای اطلاعات مدیریت (کارشناسی و دکترا) – معماری سازمانی فناوری اطلاعات (کارشناسی ارشد) – مدیریت ارتباط با مشتری (کارشناسی ارشد)   (کارشناسی ارشد)ERP – برنامهریزی منابع سازمانی  در سازمانها (کارشناسی ارشد) IT  – تحلیل سیستمها (کارشناسی) – کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع (کارشناسی) – شبیه سازی (کارشناسی) – برنامه ریزی حمل و نقل (کارشناسی) – تجارت الکترونیکی (کارشناسی)

دانشگاه آزاد واحد کرج (1369-1373)/ ارائه دروس کنترل پروژه، برنامه ریزی حمل و نقل، سیستم های اطلاعات مدیریت، شبیه سازی

آموزشگاه عالی هواپیمایی کشوری (1367-1369)/ ارائه درس مبانی کامپیوتر

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (1387- هم اکنون)/  برنامه ریزی منابع ریزی سازمانی ERP (کارشناسی ارشد)، مدیریت ارتباط با مشتری CRM (کارشناسی ارشد)، برنامه ریزی استراتژیک (کارشناسی ارشد)

دانشگاه تربیت مدرس (1386- 1390)/ ارائه درس مدیریت ارتباط با مشتری

شرکت پتروشیمی بین المللی (1369-1370)/ تدریس مباحث اصلی کنترل پروژه و بسته نرم افزاری HPM