سخنرانی ها، مصاحبه ها و سمینارها

man having presentation at seminar

مصاحبه با وبسایت خبری-تحلیلی ایستنا (1387/03/08)/ خواندن مصاحبه

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف (1390/06/02)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در خصوص اقتصاد مقاومتی (1394/02/01)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایسنا در خصوص مسائل اقتصادی (1393/05/05)/ خواندن مصاحبه

گفتگوی اختصاصی با ITNA با موضوع سیستم قعلی سازمان (1390/07/12)/ خواندن مصاحبه

مصاحبه با فصلنامه علمی دانشجویی پویان، بهار 1391

مصاحبه با فصلنامه علمی دانشجویی پویان، خرداد 1395